POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1 Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest WILKA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Spółdzielczej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, pod numerem KRS 0000224342, NIP: 7792108661 (dalej zwana: „WILKA”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
1.2 Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) jest informacją na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez WILKA od Państwa w związku z nabywaniem produktów WILKA, korzystaniem z usług WILKA (w tym świadczonych drogą elektroniczną), zapytaniami kierowanymi do WILKA (w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych), procesem ofertowania, udziałem w wydarzeniach organizowanych przez WILKA, udziałem w procesie rekrutacji pracowników WILKA, subskrypcją kanałów informacji o produktach i usługach WILKA, wymianą korespondencji etc., w tym w szczególności w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.
1.3 Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.
1.4 Przetwarzamy dane osobowe w sposób zorientowany na Klienta, tj. zgodnie z obowiązującym prawem, a przede wszystkim w Państwa interesie. Za ochronę danych osobowych, ręczymy naszym dobrym imieniem: wszystkie Państwa dane są przetwarzane zgodnie z RODO. Żądania informacji, usunięcia lub aktualizacji danych przeprowadzane będą niezwłocznie, z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania.
2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
2.1. Dane osobowe pozyskiwane od Państwa przez WILKA przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:
a. zawarcia i wykonania umowy zawartej z WILKA (niezależnie od formy jej zawarcia: pisemnie lub poprzez skorzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej) – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacja obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
d. marketingu bezpośredniego produktów i usług WILKA;
e. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne WILKA, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania strony internetowej WILKA, w tym statystyk oglądalności podstron;
f. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez WILKA drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
2.2. Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że WILKA uzyska od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. 2.3. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do: a. wykonania umowy zawartej z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez WILKA jest umowa; b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny; c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WILKA, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes WILKA.
2.4. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
2.5. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że WILKA nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.
2.6. W oparciu o Państwa dane osobowe WILKA nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
3. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA
3.1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez WILKA ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3.2. W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie.
3.3. Osoba udostępniające swoje dane osobowe WILKA ma prawo żądania od WILKA niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a WILKA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega WILKA.
3.4. Osoby udostępniające swoje dane osobowe WILKA mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający WILKA sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. WILKA nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WILKA są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
3.5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez WILKA odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła WILKA, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez WILKA bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z WILKA w sposób wskazany w pkt 9. poniżej. 3.7. WILKA poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał na Państwa żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
3.8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez WILKA przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
4.1. Państwa dane przekazujemy:
4.1.1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług lub organizacji akcji marketingowych;
b) podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług przez Państwa zamówionych, transporcie i montażu zamówionych produktów, serwisie produktów, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
4.1.2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;
c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
4.2. Obecnie WILKA nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.
4.3. WILKA może udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. WILKA nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.
5. JAK DLUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
5.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania: 5.1.1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z WILKA: a) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) przez czas trwania okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej w umowie – zakresie niezbędnym do świadczenia serwisu gwarancyjnego; lub
c) przez czas, w jakim WILKA świadczy odpłatny serwis pogwarancyjny; 5.1.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WILKA: a) przez czas wykonywania obowiązków; b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych; 5.1.3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WILKA: a) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego; b) zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami; c) dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.
5.2. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Państwa zgody.
6. AUTOMATYCZNE GROMADZENIA DANYCH
PLIKI COOKIES. DANE EKSPLOATACYJNE
6.1. Podczas korzystania z strony internetowej WILKA, dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
6.2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) WILKA może m. in.:
a. Dostosować funkcjonowanie strony internetowej do Państwa potrzeb.
b. Wyeliminować konieczność logowania się przy każdej wizycie na stronie internetowej (w przypadku obszarów dla zarejestrowanych użytkowników/klientów).
c. Zapamiętywać Państwa ustawienia z sesji na sesję.
d. Zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo strony internetowej.
e. Spersonalizować stronę internetową zgodnie z Państwa potrzebami i umożliwić użytkownikom szybsze znajdowanie potrzebnych informacji.
f. Stale udoskonalać stronę internetową z myślą o jej użytkownikach.
g. Zwiększać efektywność działań marketingowych.
6.3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
6.4. W trakcie korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, WILKA korzysta z trzech rodzajów plików Cookies: sesyjnych, stałych oraz marketingowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki marketingowe to „ciastka” zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na naszej stronie internetowej. Używane są one przez nas głównie w celach marketingowych.
6.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6.7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej WILKA.
6.8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6.9. WILKA przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z jej strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Od momentu połączenia się użytkownika ze stroną internetową, w logach systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z ze stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
6.10. Na stronie internetowej WILKA mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie internetowej WILKA. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
7. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE
7.1 WILKA oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail wskazany w pkt 9. poniżej.
7.2 WILKA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto WILKA dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 dokładne i aktualne,
 nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 bezpiecznie przechowywane,
 nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
7.3 Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
7.4 WILKA stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki WILKA w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

8. Formularz do konkursu na stoisku wirtualnym WILKA:

Formularz kontaktowy do powyższego konkursu jest obsługiwany przez AidaForm, Alexander Grigorev Adresse: Im Uckerfeld 14, 53127 Bonn, Niemcy i przekazany firmie WILKA. AidaForm obsługuje formularz na swojej stronie internetowej i gromadzi odpowiedzi. AidaForm nie udostępnia Państwa odpowiedzi podmiotom trzecim. https://de.aidaform.com/privacy-policy.html AidaForm działa w imieniu twórcy formularza (tutaj: WILKA) i sprawuje pełną ochronę nad Państwa danymi. Dane z konkursu będą wykorzystywanie wyłącznie w ramach konkursu przez WILKA Schließtechnik GmbH i do przesłania Newsletter Wilka.

Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.
9. KONTAKT
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z WILKA, jako ich administratorem, pod adresem: ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno, lub pisząc na adres: info@wilka.pl albo telefonując pod numer: 065 529 77 28.
10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
WILKA może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 16.05.2018