Privacyverklaring

 


Wij beheren onze website op basis van de onderstaand beschreven grondslagen:
Wij verbinden ons tot naleving van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en streven ernaar, te allen tijde de principes van gegevensvermijding en gegevensbesparing in acht te nemen.
1.    Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke en van de gegevensbeschermingscoördinator
a)
De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:
Wilka Schließtechnik GmbH
vertegenw. d. d. algemeen directeur: Robert Schlieper
Mettmannerstr.56- 64
42551 Velbert
Duitsland
Tel.: 02051/20810
Fax: 02051/2081151
E-mail: info@wilka.de
Website: https://www.wilka.de

b)
De gegevensbeschermingscoördinator van de verantwoordelijke is:
Schlieter GmbH
Schultenstr. 33a.
45739 Oer-Erkenschwick
Duitsland

2.    Begripsverklaringen
Wij hebben onze Privacyverklaring opgesteld volgens de beginselen van duidelijkheid en transparantie. Mochten er desondanks onduidelijkheden met betrekking tot de hantering van de uiteenlopende begrippen bestaan, kunnen de desbetreffende definities hier [https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/] worden nageslagen.
3.    Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens
Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens zoals naam en voornaam, uw e-mailadres en uw IP-adres enz. alleen, indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.  Hier komen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder drie regelingen in aanmerking:

a)    U heeft ons uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens voor één of meerdere doeleinden verstrekt, art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens). U wordt in dit verband door ons omtrent het doel resp. de doeleinden van de verwerking uitvoerig geïnformeerd en uw uitdrukkelijke toestemming wordt bij ons gedocumenteerd.

b)    De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens is voor de nakoming van een verbintenis of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen met u vereist, art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO.

c)    De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens is vereist ter waarborging van onze gerechtvaardigde belangen, indien en voor zover er geen belangen of grondrechten en grondvrijheden uwerzijds prevaleren, art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO.
Wij verwijzen u op de desbetreffende plaatsen evenwel telkenmale nogmaals naar de rechtsgrondslag op grond waarvan de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens geschiedt.
4.    Doorgifte van de persoonsgerelateerde gegevens
Er vindt geen doorgifte van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hierna beschreven doeleinden plaats. Wij reiken uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, indien:
a)    U daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend  op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter. a DSGVO,
b)    de doorgifte op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken noodzakelijk is en er geen reden voor de aanname bestaat dat u een prevalerend beschermingswaardig belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
c)    voor het doorgeven op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat,
d)    zulks wettelijk toegestaan en op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO voor de afwikkeling van verbintenissen met u vereist is.


5.    Opslagduur en verwijdering
Wij slaan alle persoonsgerelateerde gegevens die u ons doet toekomen slechts zo lang op als nodig is om het doel te vervullen, waarvoor deze gegevens werden toegezonden, of zo lang als dit wettelijk voorgeschreven is. Zodra zij hun doel vervuld en/of de wettelijke opslagtermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons verwijderd of geblokkeerd..
6.    SSL-codering
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bijv. de aanvragen die u ons als zijnde de websiteprovider toezendt, een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser van „http://" naar „https://" omwisselt en aan het slot-symbooltje in uw browserregel.
Wanneer de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt niet door derden worden meegelezen.
7.    Verzameling en opslag van persoonsgerelateerde gegevens en wijze en doel van hun gebruik
a) Bij bezoek aan de website
Bij het oproepen van onze website wordt door de op uw eindtoestel geïnstalleerde browser automatisch informatie naar de server van onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogeheten logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen verzameld en tot aan de geautomatiseerde verwijdering opgeslagen:
• IP-adres van de aanvragende computer
• datum en tijdstip van de toegang
• naam en URL van het opgevraagde bestand
• website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer-URL)
• gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer alsmede de naam van uw access provider

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

• voor verdere administratieve doeleinden

Gegevens, waaruit een gevolgtrekking omtrent de identiteit van uw persoon kunnen worden afgeleid, zoals bijv. het IP-adres, worden op zijn laatst na 7 dagen verwijderd. Mochten wij de gegevens langer dan deze periode bewaren, worden zij gepseudonimiseerd, zodat een toewijzing aan uw persoon niet meer mogelijk is.
Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de boven vermelde doeleinden van de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om daaruit gevolgtrekkingen omtrent uw persoon af te leiden.
b) Newsletter
Inhoud van de Newsletter en en aanmeldgegevens
Wij zenden u alleen dan een Newsletter toe, als u deze bij ons bestelt en daarvoor uw toestemming op grond van art. 6 lid zin 1 letter a DSGVO heeft verstrekt. De content van de Newsletter wordt bij de aanmelding voor de Newsletter concreet beschreven. Voor aanmelding voor de Newsletter volstaat opgave van uw e-mailadres. Als u verdere vrijwillige gegevens zoals bijv. uw naam en/of uw geslacht verstrekt, worden deze uitsluitend voor de personalisering van de aan u gerichte Newsletter gebruikt.
Double-opt-in en protocollering
Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken wij om veiligheidsredenen de zogeheten double-opt-in procedure, opdat niemand zich met een vreemd e-mailadres kan aanmelden. U ontvangt om die reden na uw aanmelding voor onze Newsletter eerst een e-mail met het verzoek, uw aanmelding te bevestigen. Pas bij bevestiging van de aanmelding wordt deze geactiveerd.
Bovendien wordt uw aanmelding voor de Newsletter geprotocolleerd. Tot de protocollering behoort de opslag van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, uw verstrekte gegevens en uw IP-adres. Als u wijzigingen aan uw gegevens aanbrengt, worden deze wijzigingen eveneens geprotocolleerd.


Herroeping
Wanneer u onze Newsletter niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Daartoe kunt u op de link voor opzegging van de Newsletter aan het eind van elke Newsletter klikken of ons een e-mails naar het volgende e-mailadres sturen: info@wilka.de

De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet
Toepassing van Newsletter2Go
Wij gebruiken voor het verzenden van onze Newsletter de e-mailtool Newsletter2Go (Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Duitsland).Daartoe worden de door u verstrekte gegevens naar Newsletter2Go doorgezonden en door deze verwerkt. Dankzij deze tool zijn wij in staat te evalueren, wie de Newsletter hebben geopend en gebruikt.
Wij hebben met Newsletter2Go een overeenkomst overeenkomst inzake orderverwerking gesloten. Newsletter2Go verkrijgt geen recht tot doorgifte van uw gegevens.
Verdere informatie over het privacybeleid van Newsletter2Go vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
De inzet van het postorderbedrijf Newsletter2Go geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO. Ons belang is gericht op de toepassing van een gebruikersvriendelijk en veilig Newsletter-systeem, dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers beantwoordt. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd volgens de eisen van de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet op de gegevensbescherming.
c) Contactformulier / E-mailcontact
Wij stellen u op onze website een formulier ter beschikking dat u in staat stelt om te allen tijde contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van het contactformulier is opgave van een naam als persoonlijke aanspreektitel en van een geldig e-mailadres voor de contactopname noodzakelijk, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze tevens kunnen bewerken.
Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier tezamen met de door u daar opgegeven contactgegevens alsmede uw IP-adres conform art. 6 lid zin 1 letter b en f DSGVO ten behoeve van de uitvoering van precontractuele maatregelen, welke na uw aanvraag plaatsvinden, danwel ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang, in casu de uitoefening van onze zakelijke activiteiten, verwerkt.
Graag kunt u ons in plaats hiervan ook een e-mail naar het op onze website vermelde e-mailadres zenden. Uw e-mailadres en de door u in het kader van de e-mail verstrekte gegevens worden in dat geval conform art. 6 lid zin 1 letter b en f DSGVO bij het bewerken van uw bericht opgeslagen en verwerkt.
De aanvragen en de daarmee gemoeide gegevens worden op zijn laatst 3 maanden na ontvangst verwijderd, indien en voor zover deze niet voor een verdere contractuele relatie worden benodigd.
d) Gebruik van Google Maps
Onze website maakt gebruik van Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) in de VS gezonden en daar opgeslagen worden.
Google zal de door Maps verkregen informatie eventueel aan derden ter hand stellen, indien en voorzover dat wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres zal echter in geen geval aan andere gegevens van Google worden gekoppeld. Wel willen wij u erop wijzen dat Google technisch zonder meer in staat is, individuele gebruikers op basis van de ontvangen gegevens te identificeren.
Het valt buiten onze invloed, wanneer uw persoonsgerelateerde gegevens en persoonsprofielen door Google voor andere doeleinden worden verwerkt. Als u dit beslist wilt vermijden, kunt u de service van Google Maps deactiveren en zo de gegevensoverdracht naar Google onderbreken. Daartoe hoeft u alleen javascript in uw browser te deactiveren. In dat geval worden er geen gegevens overgedragen, u kunt echter de kaartweergave op onze website ook niet meer gebruiken.
De Privacyverklaring van Google vindt u hier. [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de]
De toepassing van Google Maps vormt een service voor u, waarmee u onze vestigingslocatie exact kunt lokaliseren en u een evt. bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps geschiedt derhalve op grond van ons gerechtvaardigd belang con. art. 6 lid zin 1 letter f DSGVO.
e)  Google Fonts
Op onze internetpagina’s gebruiken wij Google Fonts. Hierdoor wordt de weergave van lettertypen (fonts) mogelijk gemaakt. Google Fonts is een service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043). De integratie van deze web fonts geschiedt middels een serveroproep, doorgaans een server van Google in de VS. Hierdoor wordt mogelijk de volgende de volgende informatie naar de server gezonden en door Google opgeslagen:
•    Naam en versie van de gebruikte browser
•    Website van waaruit de aanvraag geactiveerd werd (referrer-URL)
•    Besturingssysteem van uw computer
•    Beeldschermresolutie van uw computer
•    IP-adres van de aanvragende computer
•    Taalinstellingen van de browsers resp. het besturingssysteem van de gebruiker

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaringen van Google, die u hier kunt oproepen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Het gebruik van Google Fonts dient ertoe om het lezen van onze website voor u te vergemakkelijken en grafisch aantrekkelijker vorm te geven en geschiedt aldus op grond van ons gerechtvaardigd belang conf. art. 6 lid zin 1 letter f DSGVO.

8.    Cookies
Op onze website worden door ons cookies toegepast. Cookies zijn kleine gegevenspakketen die door uw browser automatisch worden geïnstalleerd en op uw eindtoestel worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies dienen ertoe om informatie in connectie met het desbetreffende eindtoestel op te slaan. Een individuele identificatie van uw persoon door de cookies is evenwel uitgesloten.
De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden ter waarborging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden conform art. 6 lid zin 1 letter f DSGVO noodzakelijk.
De meeste browsers accepteren cookies door de browser-voorinstelling automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er ofwel in het geheel geen cookies op uw eindtoestel worden opgeslagen of er op zijn minst een aanwijzing verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Als u de cookie-functie in uw browser volledig deactiveert, bestaat de mogelijkheid dat u niet alle functionaliteiten van onze website kunt gebruiken.
Onderstaand worden de verschillende door ons toegepaste typen  cookies beschreven.
a)    Sessie-cookies
Om het gebruik van ons aanbod voor u te veraangenamen, maken wij gebruik van zogeheten sessie-cookies. Zo kunnen wij zien dat u afzonderlijke pagina’s van onze website reeds bezocht heeft.
Deze sessie-cookies worden na het verlaten onze website automatisch verwijderd.
b)    Tijdelijke cookies
Wij passen ook cookies toe die het ons mogelijk maken om u terug te herkennen, wanneer u onze website opnieuw bezoekt en van onze diensten gebruik maakt. Op die manier hoeft u uw gegevens en instellingen die u de laatste keer gebruikt heeft, niet opnieuw in te voeren.
Deze tijdelijke cookies worden voor een bepaalde vastgelegde tijdsduur op uw eindtoestel opgeslagen.
c)    Cookies voor optimalisatiedoeleinden
Tot slot gebruiken wij ook cookies voor optimalisatiedoeleinden. Deze registreren het gebruik van onze website statistisch en worden voor optimalisatie van ons aanbod voor u geëvalueerd. Dankzij de cookies wordt uw internetbrowser terugherkend, zodra u onze website opnieuw bezoekt.
Deze cookies worden na afloop van een gedefinieerde tijd automatisch gewist.
9.    Analyse- en trackingtools
Wij gebruiken op onze website de volgende hier vermelde analyse- en trackingtools. Deze dienen ertoe om de doorlopende optimalisatie van onze website te waarborgen en op de behoefte toegesneden vorm te geven.
Deze belangen vallen als gerechtvaardigde belangen zoals bedoeld in art. 6 lid zin 1 letter f DSGVO te beschouwen. De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën staan bij de verschillende tools beschreven.
a) Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna  aangeduid als „Google“).
Google Analytics gebruikt in dit verband cookies (zie cijfer 8). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals
•    naam en versie van de gebruikte browser
•    besturingssysteem van uw computer
•    website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer-URL)
•    het IP-adres van de aanvragende PC
•    tijdstip van de serveraanvraag

Worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Omdat wij de IP-anonimisering op onze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort.
Op ons verzoek gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om reports over de website-activiteiten op te stellen en om overige met het gebruik van de webpagina’s en het internetgebruik verband houdende diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt de opslag van cookies via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken.
Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics blokkeren, door de volgende link aan te klikken.. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert::
Google Analytics deactiveren
b)Gebruik van Google reCaptcha
Wij maken op onze webpagina’s bij ons contactformulier gebruik van de service reCAPTCHA van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043), om te onderscheiden, of een invoer door een mens of misbruikelijk via een geautomatiseerde, machinale verwerking plaatsvindt. Wij zien het als ons gerechtvaardigd belang, onze webaanbiedingen tegen misbruikelijk toegepaste automatische spionage en tegen SPAN te beschermen.
Bij de controle door de servicedienst reCAPTCHA worden zowel uw IP-adres als ook evt. overige door Google voor de service reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google doorgezonden en daar verder verwerkt.
De controle kent drie variante:
•    No CAPTCHA reCAPTCHA: Er hoeft alleen een checkbox met de inhoud »Ik ben geen robot« te worden aangeklikt
•    Image reCAPTCHA: Er worden 9 afbeeldingssegmenten ingelast waarna men vervolgens gelijksoortige elementen moet selecteren (bijv. Alle afbeeldingen met straatbordjes)
•    Text reCAPTCHA: Men moet een tekst invoeren die meestal slecht leesbaar is en als foto(’) wordt afgebeeld

U moet bij het gebruik van reCAPTCHA de gebruiksvoorwaarden van Google accepteren. Daarvoor is een apart veld beschikbaar. Door activering verklaart u zich akkoord dat de door u uitgevoerde herkenning wordt meegenomen  in de digitalisatie van oude teksten. Wij hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort.
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van deze dienst te evalueren, Het in het kader van reCaptcha door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd Voor deze gegevens gelden de afwijkende privacybepalingen van Google.
Verdere informatie over de privacyverklaringen van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


10.    Social Media
Op onze website worden de onderstaand vermelde social media-plugins toegepast, om hiermee onze website meer bekendheid te geven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de social media-plugins volgt uit art. 6 lid zin 1 letter f DSGVO. Het achterliggende commerciële doel is als gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de DSGVO (Algemene verordening gegevensbescherming) aan te merken
Facebook-plugin „Vind ik leuk“
In deze website is de Facebook-plugin „Vind ik leuk“ geïntegreerd. U herkent deze aan het blauwe Facebook-logo en de bijgeplaatste toevoeging „Vind ik leuk“. De plugin wordt door Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland, ) geëxploiteerd en is rechtstreeks gekoppeld aan de servers van Facebook. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats aan de website-exploitant.
Zodra u de plugin activeert, verzamelt, gebruikt en verzendt deze – onafhankelijk van deze website – gegevens naar Facebook in de omvang en met het doel zoals in de privacyrichtlijnen van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php staat aangegeven (o. a. informatie dat u de website bezocht heeft en wanneer dat was). Wanneer u de plugin actief gebruikt (bijv. Door aanklikken van de button „Vind ik leuk“), wordt ook deze informatie naar Facebook verzonden en daar gebruikt.
Type, omvang en doel van de verzamelde gegevens zijn ervan afhankelijk, of u bij Facebook geregistreerd en/of ingelogd bent. Een toewijzing van gegevens aan uw  Facebook-account geschiedt evenwel alleen, wanneer u actueel bij Facebook bent ingelogd. Dat houdt in dat u voorafgaand aan het bezoek aan deze website bij Facebook dient uit te loggen, als u een toewijzing aan uw Facebook-account wilt verhinderen. Facebook verwerkt de verzamelde gegevens evt. ook in derde landen conform de Facebook privacyrichtlijnen.
De meestgestelde vragen over gegevensbescherming van de plug worden algemeen begrijpelijk op http://www.facebook.com/help.php?page=1068 beantwoord.
Prijsvraagformulier op de virtuele WILKA-beursstand
Het contactformulier voor bovengenoemde prijsvraag wordt gehost door aanbieder AidaForm, Alexander Grigorev, adres: Im Uckerfeld 14, 53127 Bonn, Duitsland en aan WILKA doorgegeven. AidaForm host de formulieren op zijn websites en verzamelt de antwoorden. AidaForm stelt uw antwoorden niet aan derden ter beschikking. https://de.aidaform.com/privacy-policy.html AidaForm treedt op namens de maker van het formulier (hier: WILKA), die de volledige controle over uw gegevens heeft. De gegevens uit de prijsvraag worden door WILKA Schließtechnik GmbH uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd en eventueel voor het verzenden van de WILKA nieuwsbrieven.
Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

11. WILKA Landingspagina's
De door WILKA gebruikte landingspagina's, die onder WILKA-subdomeinen worden beheerd, worden gemaakt met behulp van het instrument "GetRepsonse" (vertegenwoordigd door de heer Daniel Brzeziński - vicepresident, Gdańsk (80-387), Arkońska 6).
https://www.getresponse.com/legal/privacy  
De rol van "GetResponse" is beperkt tot het leveren van de servicetools die WILKA Schließtechnik GmbH kan gebruiken voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Op de landingspagina's verwerkt WILKA Schließtechnik alleen gegevens die direct betrekking hebben op de inhoud van de landingspagina en die nodig zijn voor het door de bezoeker via formulieren gevraagde contact, bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor een telefoongesprek, om contact op te nemen via e-mail, om hem een e-mail te sturen of om contact op te nemen via de telefoon:  Het maken van een telefonische afspraak, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het inschrijven voor online presentaties en discussies, zijn noodzakelijk.


12.    Rechten van de betrokkene
U komen de volgende rechten toe:
a)    Informatie
U bent op grond van art. 15 DSGVO gerechtigd, informatie over uw door ons verwerkte persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Dit informatierecht omvat daarbij inlichtingen over
•    de verwerkingsdoeleinden
•    de categorieën van de persoonsgerelateerde gegevens
•    de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens bekend gemaakt werden of worden
•    de geplande opslagduur of op zijn minst de criteria voor vastlegging van de opslagduur
•    het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar
•    het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
•    de herkomst van uw persoonsgerelateerde gegevens, indien en voor zover deze niet bij ons verzameld werden
•    het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profiling en evt. relevante informatie over de bijzonderheden daarvan

b)    Rectificatie
U bent op grond van art. 16 DSGVO van ons de onmiddellijke rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledig opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.
c)    Verwijdering
U bent op grond van art. 17 DSGVO gerechtigd, de onmiddellijk verwijdering van uw persoonsgerelateerde gegevens bij ons te verlangen, indien en voorzover de verdere verwerking niet om een van de volgende redenen noodzakelijk is:
•    ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie
•    ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast;
•    om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid. 2 letter. h en i alsmede art. 9 lid 3 DSGVO
•    voor het openbaar belang dienende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 DSGVO, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd
•    voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken

d)    Beperking de verwerking
U bent op grond van art. 18 DSGVO gerechtigd, beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens  om een van de volgende reden te verlangen:
•    U bestrijdt de juistheid van uw persoonsgerelateerde gegevens.
•    De verwerking is onrechtmatig en u wijst de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens af.
•    Wij benodigen de persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer, u benodigt deze echter voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
•    U tekent bezwaar aan tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO.

e)    Kennisgeving
Wanneer u correctie of verwijdering van uw persoonsgerelateerde gegevens of een beperking van de verwerking op grond van art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 DSGVO heeft verlangd, delen wij zulks aan alle ontvangers, aan wie uw persoonsgerelateerde gegevens bekend zijn gemaakt mee, tenzij dit onmogelijk blijkt of zulks een disproportionele inspanning vereist. U bent gerechtigd van ons te verlangen, deze ontvangers aan u bekend te maken.
f)    Toezending
U bent gerechtigd om uw persoonsgerelateerde gegevens, welke u aan ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.
U bent eveneens gerechtigd om verzending van deze gegevens aan een derde te verlangen, inden en voor zover de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedde en op een toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO berust.
g)    Intrekking
U bent op grond van art. 7 lid 3 DSGVO gerechtigd, om uw aan ons verstrekte toestemming te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. Nadien mogen wij de gegevensverwerking, welke op uw herroeping toestemming berustte, niet langer voortzetten.
h)    Beklag
U bent op grond van art. 77 DSGVO gerechtigd om beklag te doen bij een toezichthoudende instantie, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de DSGVO (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens).
i)    Bezwaar
Indien en voorzover de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen conform art. art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO geschiedt, bent u gerechtigd om op grond van art. 21 DSGVO bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens aan te tekenen, indien en voor zover sprake is van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, of indien het bezwaar gericht is tegen rechtstreekse reclame. In het laatste geval komt u een algemeen bezwaarrecht toe, dat zonder specificatie van de bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd. Mocht u van uw herroepings- of tegenspraakrecht gebruik wensen te maken, volstaat een e-mail aan: info@wilka.de
j)    Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profiling
U bent gerechtigd, aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – profiling inbegrepen – berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing
i.    voor de afsluiting of de naleving van een overeenkomst tussen u en de ons noodzakelijk is
ii.    op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten
iii.    met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt
Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgerelateerde gegevens op grond van art. 9 lid 1 DSGVO berusten, indien en voor zover art. 9 lid 2 letter a of g DSGVO toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden.
Met betrekking tot de in i) en iii) genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon van onze zijde, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren.
13.     Wijziging van de Privacyverklaring
Mochten wij de Privacyverklaring wijzigen, zullen wij dit op de website kenbaar maken.


Versie 16-12-2020